Cái gì có liên quan đến tiền là mọi người có vẻ hào hứng quá nhể :D

Cái gì có liên quan đến tiền là mọi người có vẻ hào hứng quá nhể 😀
Không yêu tiền, tiền không thèm chạy đến.
Không yêu người, không có mối quan hệ tốt.
Không yêu cuộc sống, cuộc sống toàn bất hạnh.
Yêu gì có đó. Yêu đi. Yêu đi. Yêu nhiều vào.
Đông Phương #tinime
I’m always in love <3