CẦN 925 TỶ ĐỒNG ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

CẦN 925 TỶ ĐỒNG ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ. TRONG ĐÓ CÓ 3 TỶ ĐỒNG ĐI KHẢO SÁT Ở CHINA, NHẬT BẢN VÀ HOA KỲ VÀ GẦN 15 TỶ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH