Chúng tôi cungg bước bình an trên con đường này

1 1 1 1 1  
Chúng tôi cungg bước bình an trên con đường này.
See Translation