Có 2 thứ chúng ta nên tiết kiệm: “Sức khỏe và lời hứa

1  
Có 2 thứ chúng ta nên tiết kiệm: “Sức khỏe và lời hứa.”
See Translation