Đôi khi nhiều người cho rằng

Đôi khi nhiều người cho rằng, mình là một Phật tử thuần thành, một người thực hành Pháp dòng tu này kia. Nhưng nếu nhìn vào nội tâm họ, tôi không chắc họ có phải là một người tốt và thiện lành hay không. Đôi khi tôi vẫn thấy họ nói và làm những hành động miệt thị, chê bai làm tổn hại người. Nếu không phải là một người tốt và thiện lành thì ta không thể tự nhận mình là người thực hành Pháp được.
Đại Bảo Pháp vương Karmapa Ogyen Thrinley Dorje
(Nguồn ảnh: Kagyu Facebook, chuyến thăm Anh quốc tháng 05/2017)