FB nhắc như thế này mình cũng muốn đi tiếp

1 1 1  
FB nhắc như thế này mình cũng muốn đi tiếp.
See Translation