Hell on Earth: The Fall of Syria and The Rise of ISIS

Hell on Earth: The Fall of Syria and The Rise of ISIS
Bộ phim tài liệu về sự sụp đổ của Syria và sự lớn mạnh của IS, được trích từ hơn 1000 giờ phim tư liệu của nhà báo Mỹ Sebastian Junger – tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng viết về chiến tranh.
10pm Jul-13 (tonight)
National Geographic