Học trò

Học trò, mình từng giúp đỡ, học nhiều khoá, nhưng mình chỉ lấy tiền 1 khoá… dạy hết cho nghề, bây giờ ra ngoài mở lớp dạy vẽ, và nói với học viên của she rằng ” Trung Đinh là học viên của cô, Trung Đinh học vài khoá và bây giờ mở lớp dạy vẽ…”
Buồn tan nát buồn…
Nhưng thôi, sao cũng được em ạ!!!