Lại nghĩ về Everest basecamp

Lại nghĩ về Everest basecamp!
Đã đến Everst Basecamp 5200m từ đất Tibet(China) trên cung đường hành trình dễ dàng. Nhưng đến EBC trên đất nước Nepal lại là 1 câu chuyện khác nhiều hấp dẫn hơn,nhiều thử thách và gian khổ hơn cùng với nhiều cảm xúc từ thiên nhiên và con người !
Hãy trải nghiêm thử thách trước khi quá già để thực hiện!
See Translation

Comments are closed.