Tại sao lại phải Gato

Tại sao lại phải Gato?
Gato khi đã là một đức tính quý báu ăn vào máu của người Việt Nam.
Ai làm gì hay hơn họ cũng Gato, ai giàu hơn họ cũng Gato, ai giỏi hơn họ cũng Gato, ai nhiều tiền hơn họ cũng Gato, ai có bất cứ cái gì hơn họ cũng Gato.
Họ Gato không chỉ với người xa lạ, khác máu tanh lòng, mà họ Gato cả với những người thân thiết của mình.
Thậm chí Gato không chỉ là những người thua kém người khác, mà hơn người khác rồi họ cũng vẫn không hết Gato.
Tại sao?