Từ Eco tới Eco

Từ Eco tới Eco
Hệ sinh thái tới sinh kế (kinh tế) bền vững.
Bạn chọn 1 hay 2? Vì Sao bạn chọn – 10 phần quà sẽ được trao cho 10 lựa chọn kèm giải thích thuyết phục nhất.
Thương hiệu nông nghiệp công nghệ thấp chạy bằng cơm.
Câu chuyện: Hệ sinh thái trong nông nghiệp tự nhiên cây – con sống hòa thuận trong môi trường của cuộc cách mạng 4.0 🙂
Thiết kế bởi Thạch Bi Sơn.
Hội đồng lựa chọn thương hiệu: Nhi đồng thối tai đang luyện lập trình game và bạn bè Fb.